Ali Motavaze

Ali Motavaze

Ali Motavaze
  111
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده
  Ali Motavaze

  Ali Motavaze

  Ali Motavaze
  111
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

   نه... شما نمی تونید کسی رو تغییر بدید.
   همه ما در زندگیمون یه نفرو داریم که همیشه راجع بهش با خودمون میگیم: "کاش می تونست خودشو عوض کنه" ماه‌ها از پس هم می‌گذرن و سال‌ها از پس هم می‌گذرن. ما او رو دوست داریم، ما نگرانشیم ولی اگه چراغو خاموش...
   همه ما در زندگیمون یه نفرو داریم که همیشه راجع بهش...
   14:45
   • 167

   • 3 سال پیش
   14:45
   قانون توانگری - مقدمه
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   12:38
   • 44

   • 3 سال پیش
   12:38
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل هجدهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   51:26
   • 63

   • 3 سال پیش
   51:26
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل هفدهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   15:50
   • 49

   • 3 سال پیش
   15:50
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل نهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   38:03
   • 118

   • 3 سال پیش
   38:03
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل یازدهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   37:03
   • 88

   • 3 سال پیش
   37:03
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل ذهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   45:03
   • 124

   • 3 سال پیش
   45:03
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل دوازدهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   35:04
   • 68

   • 3 سال پیش
   35:04
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل شانزدهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   07:10
   • 41

   • 3 سال پیش
   07:10
   قانون توانگری - قانون توانگری- فصل پانزدهم
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بود...
   از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای...
   12:56
   • 45

   • 3 سال پیش
   12:56
   shenoto-ads
   shenoto-ads