جغراسیا

[]
  9
  میانگین پخش
  260
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  جغراسیا

  []
  9
  میانگین پخش
  260
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  اپیزود 29 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش یازدهم...
  اپیزود 29 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش ی...
  55:25
  • 0

  • 1 هفته پیش
  55:25
  اپیزود 28 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش دهم...
  اپیزود 28 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش د...
  41:43
  • 0

  • 3 هفته پیش
  41:43
  اپیزود 27 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش نهم...
  اپیزود 27 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش ن...
  22:18
  • 0

  • 1 ماه پیش
  22:18
  اپیزود 26 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش هشتم...
  اپیزود 26 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش ه...
  43:39
  • 1

  • 1 ماه پیش
  43:39
  اپیزود 25 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش هفتم...
  اپیزود 25 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش ه...
  49:50
  • 0

  • 2 ماه پیش
  49:50
  اپیزود 24- نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش ششم...
  اپیزود 24- نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش شش...
  54:19
  • 1

  • 3 ماه پیش
  54:19
  اپیزود 23- نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش پنجم...
  اپیزود 23- نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش پن...
  20:55
  • 0

  • 3 ماه پیش
  20:55
  اپیزود 22- نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش چهارم...
  اپیزود 22- نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش چه...
  18:13
  • 0

  • 4 ماه پیش
  18:13
  اپیزود 21 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش سوم...
  اپیزود 21 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش س...
  32:56
  • 2

  • 4 ماه پیش
  32:56
  اپیزود 20 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش دوم...
  اپیزود 20 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش د...
  15:01
  • 1

  • 5 ماه پیش
  15:01
  اپیزود 19 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش اول...
  اپیزود 19 - نظم جهان به روایت هنری کیسینجر - بخش ا...
  26:34
  • 5

  • 5 ماه پیش
  26:34
  اپیزود 18 - کانال سوئز، از داریوش کبیر تا السیسی...
  اپیزود 18 - کانال سوئز، از داریوش کبیر تا السیسی
  26:56
  • 2

  • 6 ماه پیش
  26:56
  اپیزود 17 - تنگه باب المندب، گلوگاه نفت، گاز، و تجارت اروپا...
  اپیزود 17 - تنگه باب المندب، گلوگاه نفت، گاز، و تج...
  33:10
  • 2

  • 6 ماه پیش
  33:10
  اپیزود 16 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده - بخش پنجم و پایانی...
  اپیزود 16 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده ...
  30:23
  • 13

  • 6 ماه پیش
  30:23
  اپیزود 15 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده - بخش چهارم...
  اپیزود 15 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده ...
  34:31
  • 20

  • 7 ماه پیش
  34:31
  اپیزود 14 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده - بخش سوم...
  اپیزود 14 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده ...
  54:07
  • 1

  • 7 ماه پیش
  54:07
  اپیزود 13 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده - بخش دوم...
  اپیزود 13 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده ...
  32:18
  • 28

  • 8 ماه پیش
  32:18
  اپیزود 12 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده - بخش اول...
  اپیزود 12 - جنگ نفت کش ها به روایت دکتر زینت زاده ...
  41:30
  • 39

  • 8 ماه پیش
  41:30
  اپیزود 11 - تنگه هرمز، ایران و آمریکا - بخش دوم...
  اپیزود 11 - تنگه هرمز، ایران و آمریکا - بخش دوم
  26:24
  • 14

  • 9 ماه پیش
  26:24
  اپیزود 10 - تنگه هرمز، ایران و آمریکا - بخش اول...
  اپیزود 10 - تنگه هرمز، ایران و آمریکا - بخش اول
  24:44
  • 6

  • 9 ماه پیش
  24:44
  اپیزود 9 - تنگه هرمز، ایران و پرتغال...
  اپیزود 9 - تنگه هرمز، ایران و پرتغال
  29:13
  • 23

  • 10 ماه پیش
  29:13
  اپیزود 8 - تنگه هرمز، گلوگاه نفت و گاز جهان...
  اپیزود 8 - تنگه هرمز، گلوگاه نفت و گاز جهان
  27:10
  • 28

  • 10 ماه پیش
  27:10
  اپیزود 7 - راه اژدها...
  اپیزود 7 - راه اژدها
  22:43
  • 8

  • 11 ماه پیش
  22:43
  اپیزود 6 - خشم اژدها...
  اپیزود 6 - خشم اژدها
  31:33
  • 22

  • 11 ماه پیش
  31:33
  اپیزود 5 - اژدها وارد می شود...
  اپیزود 5 - اژدها وارد می شود
  33:40
  • 8

  • 11 ماه پیش
  33:40
  اپیزود 4 - دو بار جستی ملخک...
  اپیزود 4 - دو بار جستی ملخک
  31:58
  • 7

  • 1 سال پیش
  31:58
  اپیزود 3 - یه بار جستی ملخک...
  اپیزود 3 - یه بار جستی ملخک
  37:09
  • 4

  • 1 سال پیش
  37:09
  اپیزود 2 - هر چی خرس بزرگتر، درد سرش بیشتر...
  اپیزود 2 - هر چی خرس بزرگتر، درد سرش بیشتر
  39:17
  • 12

  • 1 سال پیش
  39:17
  اپیزود 1 - ژئوپولیتیک، بازی بزرگان...
  اپیزود 1 - ژئوپولیتیک، بازی بزرگان
  46:03
  • 7

  • 1 سال پیش
  46:03
  اپیزود صفر - اینجا کجاست؟...
  اپیزود صفر - اینجا کجاست؟
  07:03
  • 6

  • 1 سال پیش
  07:03
  shenoto-ads
  shenoto-ads