دانیال اسماعیلیان

دانیال اسماعیلیان
  547
  میانگین پخش
  19.7K
  تعداد پخش
  58
  دنبال کننده
  • 203

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  10:20
  • 203

  • 3 سال پیش
  10:20
  • 70

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  05:07
  • 70

  • 3 سال پیش
  05:07
  • 63

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  09:36
  • 63

  • 3 سال پیش
  09:36
  • 49

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  04:37
  • 49

  • 3 سال پیش
  04:37
  • 21

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  05:19
  • 21

  • 3 سال پیش
  05:19
  • 21

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  04:39
  • 21

  • 3 سال پیش
  04:39
  • 54

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  05:14
  • 54

  • 3 سال پیش
  05:14
  • 60

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  04:51
  • 60

  • 3 سال پیش
  04:51
  • 175

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  01:59
  • 175

  • 3 سال پیش
  01:59
  • 103

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  02:08
  • 103

  • 3 سال پیش
  02:08
  • 103

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  02:12
  • 103

  • 3 سال پیش
  02:12
  • 106

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  05:40
  • 106

  • 3 سال پیش
  05:40
  • 104

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  01:54
  • 104

  • 3 سال پیش
  01:54
  • 110

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  01:25
  • 110

  • 3 سال پیش
  01:25
  • 188

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  05:04
  • 188

  • 3 سال پیش
  05:04
  • 100

  • 3 سال پیش
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است....
  سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشا...
  04:23
  • 100

  • 3 سال پیش
  04:23
  Thirty-year-old child - کودک سی ساله Writer, Storyteller: Danial Esmaeilian Composer: Arman Parsian Mix & Mastering: A.Hossein Hosseini برای هفت تیر - زادروز...
  Thirty-year-old child - کودک سی ساله Writer, Story...
  25:16
  • 499

  • 5 سال پیش
  25:16
  • 605

  • 5 سال پیش
  صدا: دانیال اسماعیلیان بر اساس خوانشِ «محمدرضا فروتن» در فیلم «شبِ یلدا» ساخته ی «کیومرث پوراحمد» / 1380 موسیقی فیلم : حمیدرضا یراق چیان، پری ملکی [به بهانه ی هفتم تیر ماه. سالگرد تولدم]...
  صدا: دانیال اسماعیلیان بر اساس خوانشِ «محمدرضا فرو...
  04:19
  • 605

  • 5 سال پیش
  04:19
  • 591

  • 5 سال پیش
  صدا: دانیال اسماعیلیان متن: میثم بهاران آهنگساز: آرمان پارسیان...
  صدا: دانیال اسماعیلیان متن: میثم بهاران آهنگساز: آ...
  03:46
  • 591

  • 5 سال پیش
  03:46
  • 335

  • 5 سال پیش
  همیشه ناتمام می‌ماند حرف‌های من با خودم عباس کیارستمی...
  همیشه ناتمام می‌ماند حرف‌های من با خودم عباس کیارس...
  01:49
  • 335

  • 5 سال پیش
  01:49
  صدا و متن : دانیال اسماعیلیان موسیقی انتخابی: Explosion in the Sky & David Wingo...
  صدا و متن : دانیال اسماعیلیان
  موسیقی انتخابی...
  04:11
  • 656

  • 5 سال پیش
  04:11
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است....
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست ج...
  06:32
  • 412

  • 5 سال پیش
  06:32
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است....
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست ج...
  05:29
  • 451

  • 5 سال پیش
  05:29
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است....
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست ج...
  05:28
  • 800

  • 5 سال پیش
  05:28
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  02:37
  • 283

  • 5 سال پیش
  02:37
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  04:48
  • 725

  • 5 سال پیش
  04:48
  • 1.7K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  05:52
  • 1.7K

  • 5 سال پیش
  05:52
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  16:47
  • 991

  • 5 سال پیش
  16:47
  • 1.0K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  05:16
  • 1.0K

  • 5 سال پیش
  05:16
  • 1.0K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  04:13
  • 1.0K

  • 5 سال پیش
  04:13
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  03:45
  • 991

  • 5 سال پیش
  03:45
  • 1.1K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  03:26
  • 1.1K

  • 5 سال پیش
  03:26
  • 1.3K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  03:39
  • 1.3K

  • 5 سال پیش
  03:39
  • 2.2K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  02:33
  • 2.2K

  • 5 سال پیش
  02:33
  • 1.2K

  • 5 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است...
  صدا : دانیال اسماعیلیان
  متن : میثم بهاران
  04:31
  • 1.2K

  • 5 سال پیش
  04:31
  • 1.3K

  • 7 سال پیش
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست جدی شامل 2 فصل می‌باشد که فصل اول آن با 10 ترک به پایان رسیده است. فصل دوم نیز در حال تولید و انتشار است. پادکست جدی از زمستان 94 آغاز به کار کرده است....
  صدا : دانیال اسماعیلیان متن : میثم بهاران پادکست ج...
  05:16
  • 1.3K

  • 7 سال پیش
  05:16
  shenoto-ads
  shenoto-ads