• 1 سال پیش

  • 36

  • 10:20
سوگ مادر - 43.3.25

سوگ مادر - 43.3.25

دانیال اسماعیلیان
1
سوگ مادر - 43.3.25
  • 10:20

  • 36

  • 1 سال پیش

سوگ مادر - 43.3.25

دانیال اسماعیلیان
1

توضیحات
سوگ مادر یادداشت‌های شاهرخ مسکوب به کوشش حسن کامشاد، روایت دانیال اسماعیلیان و به همت محمد سیاح زاده برای ادای دین او به مادرش، که از میان دفترهای خاطراتِ منتشر نشده و نوشته‌های دیگرش گزیده شده است.

با صدای
دانیال اسماعیلیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads