چارتار

op3
  553
  میانگین پخش
  7.7K
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  چارتار

  op3
  553
  میانگین پخش
  7.7K
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  هم عاقبت مردم کاشانه به دوشممن گام و گذر را به رسیدن نفروشممن صورت ماتی که به آیینه نیایدشعری که نه دیوانه نه فرزانه درآیدصدایم بزنکه شایدزمستان منسرآیدمرا زنده کنبه تابیدنیکه تنها ز رویتبرآیدصدایم بز...

  هم عاقبت مردم کاشانه به دوشم

  من گام و گذر...

  04:18
  • 33

  • 1 سال پیش
  04:18
  • 18

  • 1 سال پیش
  می گدازد سینه منسینه ام آیینه منپس کجا جویم تو را؟من که سرتاسر خموشممست بی اندازه نوشمپس کجا جویم تو را؟پس کجا جویم تو را؟من که شیدا شدنممحو پیدا شدنمعابری گم شده درکوی رها شدنممن که سرتاسر خموشممست ب...

  می گدازد سینه من

  سینه ام آیینه من

  پ...

  03:53
  • 18

  • 1 سال پیش
  03:53
  چارتار - خوشا به من...

  چارتار - خوشا به من

  03:06
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:06
  آزاد و رهایم یا در بند توامدر هر نفسم عاشق لبخند توامآغشته به جانم یا بیگانه شوییک لحظه ام از خاطره یادت نگریختسر تا پا در واهمه امکابوسی بی خاتمه امفریادی در همهمه امسرد و مست و تلخ و تنهاتو بگو که ه...

  آزاد و رهایم یا در بند توام

  در هر نفسم عا...

  03:50
  • 6

  • 1 سال پیش
  03:50
  گله کن یار شکیبا، زن زیبا گله کنگله کن ای گل تا لاله فریبا گله کنگله کن، شکوه ی جا مانده از آن سینه برانگله کن آن دل رنجیده تهی بار گله کنروز و شبی می گذرد، در دل تو، در دل منخاطره ای مانده و بساز نگه...

  گله کن یار شکیبا، زن زیبا گله کن

  گله کن ا...

  03:50
  • 41

  • 1 سال پیش
  03:50
  • 12

  • 1 سال پیش
  من آوازم که می رومبه سینه ی قبیله اینه به پرواز چشم مننمانده خواب پیله ایمن آوازم که می رومبه سینه ی قبیله اینه به پرواز چشم مننمانده خواب پیله ایسبز دریچه شو بکنزیان زرد پرده رابه شعر و شاخه می رسدخی...

  من آوازم که می روم

  به سینه ی قبیله ای

  ...
  03:36
  • 12

  • 1 سال پیش
  03:36
  سر بذار روی شونه هامتا بگم آروم از غصه هامتا بگم چی اومد به سرمرفت چرا نازنین دلبرمعیش و شراب و مستی، کار ما بودعشق و خدا و هستی، یار مابوداما شد رنگ زمستون نوبهار مابزم مهر و جنون در دل بپا بودسینه ل...


  سر بذار روی شونه هام

  تا بگم آر...

  03:59
  • 14

  • 1 سال پیش
  03:59
  • 26

  • 1 سال پیش
  شب برزن شب ماشب بی روزن شب ماشب تاریک و حریصبنویس از ما بنویسبنویس از رنج فتاده به دایره ایبنویس از چَشمی و شبنم خاطره ایبنویس از ما به سکوت و صداتو که گفتن میدانیدِشنه در کمین و واژه نقطه چین و دردید...

  شب برزن شب ما

  شب بی روزن شب ما

  شب ت...

  03:33
  • 26

  • 1 سال پیش
  03:33
  • 22

  • 1 سال پیش
  بر رخسار هر خورشیدیبی لبخندت ابری آمدبی تو در من سروی خم شددر چشمانم حصری آمدای رؤیای بی تکرارمشعر تلخی در سر دارمیادت رد شدبرگی افتاد از افراییایوان پر شد از تنهاییبادی خیزید و آرامیدبرفی آشفته می با...

  بر رخسار ...

  03:28
  • 22

  • 1 سال پیش
  03:28
  صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شدمن این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شدمن هر چه ام با تو زیبا ترمبر عاشقت آفرینی بگوتابیده ام من به شعر تنتمیخوانمت خط به خط مو به موبی تو، بی شب افروزی...


  03:51
  • 10

  • 1 سال پیش
  03:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads