محسن یگانه

op3
  202
  میانگین پخش
  6.5K
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  محسن یگانه

  op3
  202
  میانگین پخش
  6.5K
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  یا هر سالِ تحویل بگم پیشمیتا کی باید این فکرو تلقین کنمدارم درد و دل می کنم گوش کنچقدر حرف دارم که خالی بشمچه حرفایی رو توو خودم ریختمببین از نبوده تو چی می کشممیگن سایه ی من شبیه ِ توئهآره تکیه گاهم ...

  یا هر سالِ تحویل بگم پیشمی

  تا کی باید این...

  06:01
  • 28

  • 1 سال پیش
  06:01
  یه عمره موج اون نگاتهر جا که خواسته بردتمآخه چشات فهمیده کهیه عمره کشته مردتممنو کشون کشون ببرمیخوام بیام تو دام توفقط دلم مونده اونمسند زدم به نام توحرفامو میگم به تو کهمحرم اسرار منیفقط برای خودمی و...

  یه عمره موج اون نگات

  هر جا که خواسته بردت...

  02:59
  • 296

  • 1 سال پیش
  02:59
  رقصای آخر برگ بی جونکندن از شاخه ی ناامیدیرد شدی له شدم زیر پاهاتدیر به داد دل من رسیدیمزه ی شادی از زندگیم رفتبس که چشم انتظار تو بودمشادیم شادیای قدیمیمث وقتی کنار تو بودممث بوی نم و برگ پاییزکه تو ...

  رقصای آخر برگ بی جون

  کندن از شاخه ی ناامی...

  04:46
  • 34

  • 1 سال پیش
  04:46
  من باشمو فکرت یه خیابونودلِ دلتنگو نم بارونتا جنون میرم لحظه دوریهمه میشناسند منو اینجوریهر جا لبخندم سردو بی جونههر جا تو حرفام غمِ بارونهخنده های تو مرحمم میشهخنده هات آبِ روی آتیشهپا به پای تو غمو ...

  من باشمو فکرت یه خیابونو

  دلِ دلتنگو نم با...

  03:31
  • 24

  • 1 سال پیش
  03:31
  من مثل یه پروانه ، همش دورو برت بودممثه سایَت تو تنهاییت، همش پشت سرت بودمبه آتیش می کشم هرجا ، که میبینم ازم دوریهنوز پشت سرت هستم ، مثه سابق همونجوریاز این دنیای بی احساس ، یه روز حقتو میگیریمچه فای...

  من مثل یه پروانه ، همش دورو برت بودم

  مثه ...

  01:56
  • 23

  • 1 سال پیش
  01:56
  من یه خونه روی آب طرد و سرد و بی پناه من یه مقصدم ولی همیشه اشتباهمن یه ابر بی بخار یه غرور زیر پا آدمای زندگیمو اعتماد نا به جاآدما میان برن که رد بشم به زور رهگذر شدن همه هی عبور و هی عبورسرنوشتمو ب...

  من یه خونه روی آب طرد و سرد و بی پناه من یه مقص...

  03:43
  • 19

  • 1 سال پیش
  03:43
  بدون همیشه و هنوز یه دردی از تو با منهقلبم به محض رفتنت مرد و دیگه نمیزنهروا نبود که گم بشم لابه لای خاطراترسمش این نبود ولی کهنه شد چه زود براتموند به قلبم حسرتش به دست یارمت ولی عشق همینی هست که هست...

  بدون همیشه و هنوز یه دردی از تو با منه

  قل...

  03:48
  • 22

  • 1 سال پیش
  03:48
  دلتنگت میشم بکش دست نوازش رو سرمپیشم بشین دردِ دلاتو میخرممیشم پناهت غصه هات ماله خودمبا من مدارا کن که بد عاشق شدمچشمات قرارم رو گرفت از منبه من رحم کن بهم خیره نشو اصلاموهات رنگ دنیای منه رویه موهات...

  دلتنگت میشم بکش دست نوازش رو سرم

  پیشم بشی...

  03:09
  • 37

  • 1 سال پیش
  03:09
  خودخواه و حریص پی چیزی که نیستتو مثل همیشه رد میشی و میشه دوباره سکوتیه راه رو به روت یه جا یه نفر از من بی خبرهمیشه همینه نخواد و نبینه صبورم همیشه اینجوری نمیشهتو یادت نمیاد باید یاد تو داد میچرخه ز...

  خودخواه و حریص پی چیزی که نیست

  تو مثل همی...

  04:11
  • 23

  • 1 سال پیش
  04:11
  از این خیابونا هر وقت رد میشمدیوونه تر میشم بی حد واندازهباور کن این روزا هر چی که میبینمفکر منو داره یاد تو میندازهاز این خیابونا حیرون و سرگردونهر روز رد میشمفک می کنم کم کم دیونه بازی رودارم بلد می...

  از این خیابونا هر وقت رد میشم

  دیوونه تر م...

  04:27
  • 18

  • 1 سال پیش
  04:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads