مهدی یراحی

op3
  23
  میانگین پخش
  907
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  مهدی یراحی

  op3
  23
  میانگین پخش
  907
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  مهدی یراحی - وداع بعد از رفتن...

  مهدی یراحی - وداع بعد از رفتن

  04:46
  • 33

  • 1 سال پیش
  04:46
  ازم میگذری نگات میکنمسکوت کردی و صدات میکنمصدات میکنم جوابم بدیسکوت میکنی عذابم بدیمیخوای رد بشی منُ بشکنیغرور منُ بهم میزنیدل عاشقم به تو دلخوشهنبودت یه روز منُ میکشهیه چیزی بگو که عذاب نبود تو کم شه...

  ازم میگذری نگات میکنم

  سکوت کردی و صدات می...

  04:13
  • 22

  • 1 سال پیش
  04:13
  تن دادم به این تنهایینیستی اما حس میکنم اینجایی اینجاییمیخوام اما سختمه پاشمباید چند وقت تو حاله خودم باشم تو حاله خودم باشمصبرم کمه بگواین چندمین شبهتا کی باید تلقین کنم همه چی مرتبهتنها دلخوشیم اینه...

  تن دادم به این تنهایی

  نیستی اما حس میکنم ...

  03:31
  • 45

  • 1 سال پیش
  03:31
  کجاست اون خنده های کوچیکبپرس از قاب عکس رو میزچقد یه دفعه ریختیم بهم هی ریختیم بهمشیه صورتک رو صورتامونهمش فرار از اشتبامونبخار بارون رو شیشستو بارون همیشس با غمشتو ذهن من تو جا گذاشتی یه مشت از خاطرا...

  کجاست اون خنده های کوچیک

  بپرس از قاب عکس ...

  03:11
  • 16

  • 1 سال پیش
  03:11
  مهدی یراحی - سرسام...

  مهدی یراحی - سرسام

  03:25
  • 22

  • 1 سال پیش
  03:25
  هر جور میتونی بمون من با تو سازش می کنمهر بار می گفتم نرو این بار خواهش می کنمبا زخم تنهاتر شدن محتاج تسکینم نکنتنهاتر از من نیستی، تنها تر از اینم نکنبا گریه های هرشبم دنبال مرهم نیستماینبار بشکن بغض...

  هر جور میتونی بمون من با تو سازش می کنم

  ه...

  04:40
  • 15

  • 1 سال پیش
  04:40
  خوش به حال اون که تو رو داره بعد منکنار تو کم نمیاره قد منهمه ی سعیمو کردم همه چی ایده آلت شهاما تو خواستی برم خواستی دلم بیخیالت شهمث یه برگ خشکیده م که از شاخه افتادهفاصله مون از هم زیادهپاییز تنها ...

  خوش به حال اون که تو رو داره بعد من

  کنار ...

  03:38
  • 37

  • 1 سال پیش
  03:38
  حتی فکرشم نکن، نمیشه ادامه دادتا میام ببخشمت، همه چی یادم میادمی دونی حق با منه، پس به اول برنگردوقتی اصرارم به عشق چیزیو عوض نکردحتی فکرشم نکن، نمیشه ادامه دادتا میام ببخشمت، همه چی یادم میادنگو بی ر...

  حتی فکرشم نکن، نمیشه ادامه داد

  تا میام بب...

  03:44
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:44
  خیس میشم با تو هر شبزیر بارونی که نیستدستتو محکم گرفتمتو خیابونی که نیستباشم و عاشق نباشمکار آسونی که نیستعاشقت میشم دوبارهعاشقِ اونی که نیستمن خدایی با تو اینجااز تو می سازم که نیستباید هر شب روی راز...

  خیس میشم با تو هر شب

  زیر بارونی که نیست

  04:22
  • 18

  • 1 سال پیش
  04:22
  مرز تو و چشمام روزی که پیدا شهاین مرز میتونه مرز جهان باشههر روز احساسم پیش تو رو میشهتا اسمت و میگم دنیا شروع میشهوقت پرستیدن کی لایقت بودهاینقدر رویایی کی عاشقت بودهدنیا خرابت شد اینو به کی میگیمن ع...

  مرز تو و چشمام روزی که پیدا شه

  این مرز می...

  01:53
  • 8

  • 1 سال پیش
  01:53
  shenoto-ads
  shenoto-ads