• 3 سال پیش

  • 12

  • 01:09:48

PR Pros - Ep4- Crisis Management in PR

پی آر پروز
0
0
0

PR Pros - Ep4- Crisis Management in PR

پی آر پروز
  • 01:09:48

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads