• 2 سال پیش

  • 18

  • 13:24
قصه‌هایی که برای دخترانم می‌خوانم - قصه‌های پندآموز کهن؛ زور زیاد به تنهایی به درد نمی‌خورد

قصه‌هایی که برای دخترانم می‌خوانم - قصه‌های پندآموز کهن؛ زور زیاد به تنهایی به درد نمی‌خورد

ناصر دوستعلی
0
قصه‌هایی که برای دخترانم می‌خوانم - قصه‌های پندآموز کهن؛ زور زیاد به تنهایی به درد نمی‌خورد
0
0

قصه‌هایی که برای دخترانم می‌خوانم - قصه‌های پندآموز کهن؛ زور زیاد به تنهایی به درد نمی‌خورد

ناصر دوستعلی
  • 13:24

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
اینجا قصه‌هایی را ثبت می‌کنم که برای دخترهایم می‌خوانم شاید به درد شما و دردانه‌هایتان هم خورد :)

shenoto-ads
shenoto-ads