• 6 سال پیش

  • 824

  • 01:41:39

رویداد رشدینو - فصل دوم قسمت اول

رویداد رشدینو
15
15
2

رویداد رشدینو - فصل دوم قسمت اول

رویداد رشدینو
  • 01:41:39

  • 824

  • 6 سال پیش

توضیحات
در فصل دوم با رویکردی جدیدی با کسب و کارهای موفق ارتباط برقرار می شود و از تجربیات افراد موفق صبحت خواهد شد. به این منظور در این برنامه سعید شفیع زاده مهمان برنامه است. و از نظربازار می گوید تاریخچه ی آن را بازگو می کند و از ایده های خودشان از فراز و فرودها و تجربیاتشان حرف می زند و به پرسش های حاضرین پاسخ می دهد. با این برنامه همراه شوید.

shenoto-ads
shenoto-ads