• 5 سال پیش

  • 25

  • 08:37
چطور با انجام کارهای کوتاه خلاقتر بشویم؟

چطور با انجام کارهای کوتاه خلاقتر بشویم؟

علی میرکمالی
1
چطور با انجام کارهای کوتاه خلاقتر بشویم؟
  • 08:37

  • 25

  • 5 سال پیش

چطور با انجام کارهای کوتاه خلاقتر بشویم؟

علی میرکمالی
1

توضیحات
چه راه کارهایی برای خلاقیت هست؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads