• 1 سال پیش

  • 23

  • 29:12

مرور کتاب فراز و فرود صفویان

مرور
3
3
0

مرور کتاب فراز و فرود صفویان

مرور
  • 29:12

  • 23

  • 1 سال پیش

توضیحات
این قسمت از پادکست مرور به معرفی کتاب فراز و فرود صفویان می پردازد کتاب مذکور در 5 بخش گرد آوری شده است که عنوان بخش اول کتاب "شاهنشاهی صفویان (مراحل اساسی فرمانروایی صفویان)" است و "دوران خانقاه"، "تاسیس دولت"، " دوران شکوفایی"، "دوره انحطاط" و "بر افتادن صفویان" از مهمترین مباحث مورد طرح در این بخش می باشد. "گرایش های اندیشه ای" عنوان بخش دوم کتاب "فراز و فرود صفویان" است و در این بخش نیز مباحثی نظیر "چشم انداز عمومی"، "گرایش های اندیشه ای"، "حوزه شریعت"، "عرصه حکمت" و "حوزه عرفان و تصوف" مورد واکاوی قرار می گیرد. بخش سوم کتاب تحت عنوان "صفویان علم و فرهنگ" می باشد و در بخش چهارم اثر "ایران و جهان" در مباحثی همچون "روابط منطقه ای" و "پیوند های جهانی" بررسی می گردد. عنوان فصل پایانی اثر مذکور "جامعه و اقتصاد" می باشد و "گروه های اجتماعی"، "ترکیب اقتصادی و اجتماعی"، "شهر نشینان"، "روستاییان و دهقانان" و "جنبش ها" مباحث بخش آخر کتاب را تشکیل می دهند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads