• 5 سال پیش

  • 487

  • 22:13
هیچ احساسی به‌اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست

هیچ احساسی به‌اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست

ترجمان علوم انسانی
6
هیچ احساسی به‌اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست
6
1

هیچ احساسی به‌اندازه خشم نیازمند بازاندیشی نیست

ترجمان علوم انسانی
  • 22:13

  • 487

  • 5 سال پیش

توضیحات
تنبیه به‌عنوان کیفری بازدارنده به کار می‌رود و نه به‌عنوان عملی انتقام‌جویانه و از روی خشم

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads