• 2 سال پیش

  • 127

  • 34:24

آگوستو پینوشه

بیوگرافی
1
1
1

آگوستو پینوشه

بیوگرافی
  • 34:24

  • 127

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان زندگی دیکتاتور سابق شیلی

با صدای
مونا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads