• 2 سال پیش

  • 34

  • 01:00:31

میدان فردوسی - قسمت بیست و دوم

پادکست میدان فردوسی
0
0
0

میدان فردوسی - قسمت بیست و دوم

پادکست میدان فردوسی
  • 01:00:31

  • 34

  • 2 سال پیش

توضیحات
بیست و دومین قسمت پادکست میدان فردوسی منتشر شد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دومین قسمت از تشریح ِموضوعی ِکتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ اثر اشرف خسروی . گزیده‌ای مختصر از مطالب پادکست : در بخش اول، به صورت مفصل کهن‌الگوهای پیرخرد و خود را در شاهنامه بررسی خواهیم کرد و خواهیم گفت : کیومرث اولین پیرخرد شاهنامه است. زال مهم‌ترین پیرخرد شاهنامه است. رستم پیرخرد سیاوش است. شهرسب پیرخرد طهمورث است. کاوه آهنگر پیرخرد فریدون است. گودرز و هوم پیرخرد کیخسرو هستند. جاماسپ پیرخرد گشتاسب است. پشوتن پیرخرد اسفندیار است. بوذرجمهر پیرخرد انوشیروان است. زال در نیمه اول زندگی، نماد کهن الگوی قهرمان است و در نیمه دوم زندگی خود، نماد کهن الگوی پیرخرد است. یکی از دلایل مرگ رستم در داستان شغاد ، عدم ِحضور ِپیرخرد ِرستم است؛ یعنی زال. یکی از دلایل شکست سیامک از دیو، عدم ِحضور ِپیرخرد ِاوست؛ یعنی کیومرث. مهم‌ترین نمادهای کهن الگوی خود در شاهنامه عبارت‌اند از : هوشنگ، فریدون، زال. شخصیت‌هایی که پس از رسیدن به کهن‌الگوی خود و تکمیل ِفرایند ِخودیابی و فردیت، با شکست ِشخصیتی و یا سقوط ِروانی مواجه شدند، عبارت‌اند از : رستم، کیخسرو، جمشید. . در بخش دوم به بررسی اصل ِاضداد در شاهنامه، از منظر روانشناسی تحلیلی خواهیم پرداخت و خواهیم گفت : از منظر روانشناسی تحلیلی، فرایند ِتفرد در شخصیت‌ها و اصولا تمام ِکهن‌الگوها، ذیل ِاصل اضداد پدید می‌آیند که در اسطوره ، حماسه و عرفان بازتاب یافته است. . تشریح جغرافیای تاریخی اصفهان در شاهنامه همراه با معرفی موسیقی اصفهان با اجرای حسن کسایی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمان انتشار : پنجشنبه - یازدهم ِآذرماه ِسال چهارصد.

با صدای
پیمان فیاض
فرشاد شهری
[object Object]
[object Object]
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads