• 3 سال پیش

  • 55

  • 07:48

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامیاب معاونت منابع انسانی افق کوروش

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامیاب معاونت منابع انسانی افق کوروش

رادیو افق کوروش
  • 07:48

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس کامیاب معاونت منابع انسانی افق کوروش به بهانه روز کارگر و معلم

shenoto-ads
shenoto-ads