• 3 سال پیش

  • 44

  • 02:07

مفروضات بنیادی حسابداری قسمت دوم

دیجی حساب
0
0
0

مفروضات بنیادی حسابداری قسمت دوم

دیجی حساب
  • 02:07

  • 44

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت دوم: مفروضاتي عام و اصولي بوده که مبناي تهیه صورت هاي مالي و اساس وضع اصول حسابداری به طور مشخص بیان نمی شود زیرا فرض بر پذیرش و استفاده از می باشند. این مفروضات عمومی آنهاست و به همین دلیل نیازي به اثبات ندارند. مفروضات بنیادی حسابداري شامل مفاهیم زیر می باشد:

با صدای
ابوالفضل علی خواه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads