• 7 سال پیش

  • 33

  • 03:28

کتاب" بهترین برای بهترین ها"

نگار نامنی
6
6
0

کتاب" بهترین برای بهترین ها"

نگار نامنی
  • 03:28

  • 33

  • 7 سال پیش

توضیحات
این پادکست متن کتاب بهترین برای بهترین ها طی یک پروژه ی دانشجویی ارایه میشود .این کتاب در رابطه با معرفی ویژگی های کودکان در گروه های سنی مختلف و معرفی کتاب های مناسب برای این سنین است .

shenoto-ads
shenoto-ads