• 6 سال پیش

  • 54

  • 42:08
  • 42:08

  • 54

  • 6 سال پیش

توضیحات
این نشست با حضور دکتر محمد یمنی و برخی از صاحب نظران حوزه آموزش عالی در تاریخ 1393/9/3 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.

با صدای
دکتر محمد یمنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads