• 2 سال پیش

  • 58

  • 01:09:36
حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن

حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن

مباحث حقوقی قضایی
0
حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن
  • 01:09:36

  • 58

  • 2 سال پیش

حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن

مباحث حقوقی قضایی
0

توضیحات
حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن با تدریس دکتر خدابخشی

با صدای
دکتر عبدالله خدابخشی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads