• 3 سال پیش

  • 69

  • 01:09:36

حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن

مباحث حقوقی قضایی
0
0
0

حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن

مباحث حقوقی قضایی
  • 01:09:36

  • 69

  • 3 سال پیش

توضیحات
حوادث ناشی از کار و طرق اثبات آن با تدریس دکتر خدابخشی

با صدای
دکتر عبدالله خدابخشی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads