• 3 سال پیش

  • 2.9K

  • 28:04

قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور

پادکست چهارگاه
8
8
2

قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور

پادکست چهارگاه
  • 28:04

  • 2.9K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت درباره ی ساقی نامه و چهارپاره از دستگاه ماهور صحبت می کنیم

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads