• 3 سال پیش

  • 492

  • 23:35

حرف و موسیقی شماره صفر

حرف و موسیقی
0
0
0

حرف و موسیقی شماره صفر

حرف و موسیقی
  • 23:35

  • 492

  • 3 سال پیش

توضیحات
معرفی موسیقی Mark Knofler معرفی کتاب : چنین کنند بزرگان ، ویل کاپی ترجمه نجف دریا بندری

با صدای
مانی مفاخری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads