• 3 سال پیش

  • 161

  • 10:59

قسمت اول ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
4
4
2

قسمت اول ارتباط آگاهانه

ارتباط آگاهانه
  • 10:59

  • 161

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به معرفی نظریۀ دلبستگی و انواع سبکهای دلبستگی می پردازیم . بالبی دلبستگی را "ارتباط روانی پایدار بین دو انسان" توصیف می کند.

با صدای
دکتر رکسانا کارخانه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads