• 4 سال پیش

  • 76

  • 01:56

هدف گذاری به سبک SMART

مشــاور من
0
0
0

هدف گذاری به سبک SMART

مشــاور من
  • 01:56

  • 76

  • 4 سال پیش

توضیحات
هدف گذاری به سبک SMART

با صدای
هامون گنجیان

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads