• 2 سال پیش

  • 70

  • 08:11
گفته ها و تجربیات آزیتا ابراهیمی در مورد نقش موسیقی و آواز در تقویت سیستم ایمنی بدن

گفته ها و تجربیات آزیتا ابراهیمی در مورد نقش موسیقی و آواز در تقویت سیستم ایمنی بدن

کمند
1
گفته ها و تجربیات آزیتا ابراهیمی در مورد نقش موسیقی و آواز در تقویت سیستم ایمنی بدن
  • 08:11

  • 70

  • 2 سال پیش

گفته ها و تجربیات آزیتا ابراهیمی در مورد نقش موسیقی و آواز در تقویت سیستم ایمنی بدن

کمند
1

توضیحات
موسیقی غذای روح است. زندگی موسیقی گنجشکهاست

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads