• 4 سال پیش

  • 73

  • 08:11

گفته ها و تجربیات آزیتا ابراهیمی در مورد نقش موسیقی و آواز در تقویت سیستم ایمنی بدن

کمند
1
1
2

گفته ها و تجربیات آزیتا ابراهیمی در مورد نقش موسیقی و آواز در تقویت سیستم ایمنی بدن

کمند
  • 08:11

  • 73

  • 4 سال پیش

توضیحات
موسیقی غذای روح است. زندگی موسیقی گنجشکهاست

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads