• 4 سال پیش

  • 91

  • 19:08

فیلتر کردن - چه محتوایی در آینده جواب می‌ده

مهدی بیگدلی
0
توضیحات
برداشتی از کتاب "آینده نزدیک" کوین کلی. انتشارات آموخته

shenoto-ads
shenoto-ads