• 4 سال پیش

  • 292

  • 03:39

داشت اما انگار نداشت

سفر زندگی
1
1
0

داشت اما انگار نداشت

سفر زندگی
  • 03:39

  • 292

  • 4 سال پیش

توضیحات
جدایی به هر دلیل همیشه عوارض و عواقب خود را دارد.

با صدای
محمدحسین دیزجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads