• 2 سال پیش

  • 36

  • 11:03
حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران

حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران

حق آموز
0
حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران
  • 11:03

  • 36

  • 2 سال پیش

حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران

حق آموز
0

توضیحات
از آنجا که روش مرسوم در اخذ پروژه ها برگزاری مناقصه می باشد، هر سازمانی با توجه به شرایط پروژه و جغرافیای آن سازمان، از یکی از روشهای مناقصه استفاده می کند. در این فایل صوتی انواع مناقصات مورد بررسی قرار گرفته است.

با صدای
پویا نوجه دهی
ایلدار خیاوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads