• 5 سال پیش

  • 488

  • 19:35

11 والدگری بدون فیلتر

روانپادکست
1
1
0

11 والدگری بدون فیلتر

روانپادکست
  • 19:35

  • 488

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از روانپادکست در مورد احساسات والدین نسبت به فرزندان صحبت کرده ایم. از وقتی کودک به دنیا می آید چه تغییراتی در زندگی پدر و مادر می گذارد و این باعث می شود تا آنان چه احساسی نسبت به فرزندشان داشته باشند؟ و در نهایت، این احساسات چگونه بر رابطه آنان اثر می گذارد؟

shenoto-ads
shenoto-ads