• 5 سال پیش

  • 87

  • 08:19

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی چهارم

Tile Soft | تیله سافت
0
0
0

برنامه نویسی یاد نگیرید! جلسه ی چهارم

Tile Soft | تیله سافت
  • 08:19

  • 87

  • 5 سال پیش

توضیحات
شما در حال مطالعه ی چهارمین جلسه از مجموعه ی "برنامه نویسی یاد نگیرید" هستید. در جلسه ی پیشین، ساختن متغیر های Author Defined و اختصاص مقدار به آن ها را آموختید و لیستی از معانی متغیر های Global در اختیارتان قرار گرفت. در این جلسه نحوه ی دریافت مقدار از کاربر به متغیر را خواهید آموخت. تهیه ی این آموزش از : http://tilesoft.ir/dlp4

shenoto-ads
shenoto-ads