• 5 سال پیش

  • 206

  • 15:17

کار پیام‌رسان پرداخت نیست

ماهنامه پیوست
2
توضیحات
گسترش پیام‌رسان‌ها در کشور و استفاده هر روزه شهروندان از این ابزارک‌های ارتباطی موجب شده است تا هر روز تقاضاهای بیشتری بر بستر آن مطرح شود اگر روزی مردم انتظار داشتند از پیام‌رسان فقط به منظور بستر انتقال پیامشان استفاده کنند اما این روزها دوست دارند از طریق پیام رسان علاوه بر اینکه با دوستانشان ارتباط می‌گیرند خریدهای روزانه خود را انجام دهند و حتی فراتر از آن برخی از کارهای روزمره خود از قبیل پرداخت‌های بانکی و بیمه‌ای یا پرداخت حق‌بیمه خود را نیز از این طریق انجام دهند. البته این فقط انتظار شهروندان ایرانی نیست، این سرویس‌ها تقریبا در کشورهای دیگر دنیا نیز به صورت پراکنده ارائه شده است اما مدل بازار ایران همیشه با سایر کشورها متفاوت بوده است. تاکید بر ایرانی بودن پیام‌رسان‌ها برای ارائه خدمات بانکی موجب شده است که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها نتوانند سرویس‌های مورد نیاز شهروندان را به صورت کامل تامین کنند چرا که محدود بودن تعداد مشترکان آنان موجب شده تا سرویس‌دهندگان علاقه‌ای به مذاکره برای ارائه سرویس‌های خود روی آنان نداشته باشند. از سویی برخی از پیام‌رسان‌های ایرانی نیز پیش از آنکه بر نقش پیام‌رسانی خود متمرکز شوند می‌خواهند روی نقش‌های جانبی از قبیل پرداخت‌ها تمرکز کنند. در این گزارش سعی شده است وضعیت پیام‌رسان‌های ایرانی برای ارائه خدمات بانکی و آمادگیشان در این بخش مورد بررسی قرار گیرد. با هم گوش کنیم. این گزارش در شماره 63 ماهنامه پیوست صفحه 64 با عنوان « کار پیام‌رسان پرداخت نیست» منتشر شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads