• 5 سال پیش

  • 116

  • 04:59

تغییر احساس

نیما رستمی
2
2
0

تغییر احساس

نیما رستمی
  • 04:59

  • 116

  • 5 سال پیش

توضیحات
ما در هر شرایطی، یا احساس خوبی داریم یا احساس بد، شما اگر یاد بگیرید که این احساس هاحاصل انتخاب خودتان است؛ پس به راحتی می توانید هر وقت یک احساس بدی را داشتید مثل افسردگی، آن را تغییر دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads