• 6 سال پیش

  • 64

  • 05:38

چه طور خلاقانه به او ابراز علاقه کنم؟

آرامکده
8
توضیحات
برای پایداری رابطه و عمیق شدن صمیمیت نیاز هست که به شریک عاطفی مان ابراز علاقه کنیم، هرچه این ابراز علاقه بیشتر باشد و خلاقانه تر باشد سرمایه گذاری عاطفی مان بیشتر خواهد بود.

shenoto-ads
shenoto-ads