• 5 سال پیش

  • 114

  • 08:10

الهی بی‌پناهان را پناهی ـ به سوی خسته‌حالان کن نگاهی.

مناجات با قاضی الحاجات
0
0
0

الهی بی‌پناهان را پناهی ـ به سوی خسته‌حالان کن نگاهی.

مناجات با قاضی الحاجات
  • 08:10

  • 114

  • 5 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads