• 6 سال پیش

  • 125

  • 08:10

الهی بی‌پناهان را پناهی ـ به سوی خسته‌حالان کن نگاهی.

مناجات با قاضی الحاجات
1
1
0

الهی بی‌پناهان را پناهی ـ به سوی خسته‌حالان کن نگاهی.

مناجات با قاضی الحاجات
  • 08:10

  • 125

  • 6 سال پیش

shenoto-ads
shenoto-ads