• 3 ماه پیش

  • 298

  • 10:37

قسمت سوم: در حلقۀ عشق جان فروشم

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت سوم: در حلقۀ عشق جان فروشم

پادکست لیلی و مجنون
  • 10:37

  • 298

  • 3 ماه پیش

توضیحات

پدر قیس پس از مشورت با بزرگان قبیله به جستجوی فرزند می رود و او را به قبیله بر می گرداند و سپس سفر خانۀ خدا را در پیش می گیرد. او امیدوار است که در این سفر با یاری خواستن از خدا بتواند فرزند را از این عشق ویرانگر برحذر بدارد. اما وقتی دعای قیس را در هنگام طواف می شنود که از خدا می خواهد عشق لیلی را در دلش فروزان تر کند، از این سفر نا امید بازمی گردد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads