• 11 ماه پیش

  • 353

  • 41:26

Episode 06 - The Art of Questioning (هنر پرسشگری)

جافکری | Jafekri
3
3
0

Episode 06 - The Art of Questioning (هنر پرسشگری)

جافکری | Jafekri
  • 41:26

  • 353

  • 11 ماه پیش

توضیحات
Episode 06 - The Art of Questioning (هنر پرسشگری)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads