• 1 سال پیش

  • 22

  • 10:21

نیمه شب اول / در جستجوی او که کوپه قطار را پر میکند و شبهای تنهایی ام را !

وقتی صدای جیرجیرکها می آمد
1
1
0

نیمه شب اول / در جستجوی او که کوپه قطار را پر میکند و شبهای تنهایی ام را !

وقتی صدای جیرجیرکها می آمد
  • 10:21

  • 22

  • 1 سال پیش

توضیحات

من راز های زیادی در زندگی ام ندارم اما صدای همین چند راز کوچک مدتیست در سرم پیچیده. می گویند: «ما را زندانی نکن، دوست داریم از این خانه چندین ساله مان بیرون بیاییم، ما را به یک دوست بگو!»


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads