• 1 سال پیش

  • 10.9K

  • 01:47:44

7-10 : رد شدن از مرز کارآفرینی (مهشاد گودرزی - موسس مونوپی)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
1
1
1

7-10 : رد شدن از مرز کارآفرینی (مهشاد گودرزی - موسس مونوپی)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:47:44

  • 10.9K

  • 1 سال پیش

توضیحات

اسپانسر این قسمت از رادیو وندار هست . 

وبسایت وندار : 

https://vandar.io

———————————————


قسمت 138 

فصل هفت قسمت 10


در این قسمت می شنوید :


چهره سال تایمز کیست ؟

دیدگاه مدیران خصوص در 1402

فروریختن SVB در آمریکا 

 
مهمان برنامه : مهشاد گودرزی - موسس مونوپی


با مهمان برنامه در مورد کارآرفرینی اجتماعی و مشکلات آن در ایران گپ زدیم پیشنهاد می کنم این قسمت را از دست ندهید


با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
مهشاد گودرزی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز