• 1 سال پیش

  • 120

  • 01:50:11

Episode 69 - Peyman Fakharian | Yektanet Co-founder & CTO

Tabaghe 16 طبقه
0
0
0

Episode 69 - Peyman Fakharian | Yektanet Co-founder & CTO

Tabaghe 16 طبقه
  • 01:50:11

  • 120

  • 1 سال پیش

توضیحات
Episode 69 - Peyman Fakharian | Yektanet Co-founder & CTO

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads