• 1 ماه پیش

  • 21

  • 07:32

نیازهای اساسی در تئوری انتخاب - Basic Needs in Choice Theory

زندگی بهینه [زهینه]
0
0
0

نیازهای اساسی در تئوری انتخاب - Basic Needs in Choice Theory

زندگی بهینه [زهینه]
  • 07:32

  • 21

  • 1 ماه پیش

توضیحات
نیازهای اساسی در تئوری انتخاب - Basic Needs in Choice Theory

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads