• 1 سال پیش

  • 143

  • 26:37

قسمتِ دوم: شروع حرکت از تبریز

مشیریه
2
2
0

قسمتِ دوم: شروع حرکت از تبریز

مشیریه
  • 26:37

  • 143

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت مشخصات و پیشینه‌ی حاجی ‌بابا و محمد کاظم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، با این دو محصل همراه می‌شویم و قسمتی از مسیرِ حرکت این محصل را از تبریز به ایروان (ارمنستان) و از ایروان تا ارزروم و استامبول (عثمانی، ترکیه‌ی امروزی) طی می‌کنیم.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads