• 1 سال پیش

  • 25

  • 11:52

تأثیر نور بر زندگی جانداران

علم بهتر است
0
0
0

تأثیر نور بر زندگی جانداران

علم بهتر است
  • 11:52

  • 25

  • 1 سال پیش

توضیحات

پادكست علم بهتر است (تأثیر نور بر زندگی جانداران)

شنونده پادكست علم بهتر است درباره ویژگی های مثبت نور روی جانداران در گفتگو با دكتر داریوش طاهرزاده پسا دكترای بیوشیمی باشید.

طاهرزاده گفت: خیلی از موجودات زنده براساس میزان نوری كه از محیط دریافت می‌كنند چرخه زیستی خودشان را تنظیم می‌كنند این اتفاق درباره انسان هم می‌افتد برای مثال: سر صبح سطح ترشح برخی هورمون ها افزایش پیدا می‌كند.

آبزیان هم نسبت به نور حساس هستند.

بسیاری از آبزیان چرخه تولید مثل خودشان را با نور ماه تنظیم می‌كنند و به دلیل همین پیچیدگی ها باید ارگانیسم ها قادر باشند كه بتوانند كیفیت نور ماه را بسنجند.

سرعت چرخه‌های زیستی با هم متفاوت است برای مثال سرعت سوخت و ساز بدن ما با سرعت سوخت و ساز بدن آبزی متفاوت است و...


shenoto-ads
shenoto-ads