• 2 هفته پیش

  • 172

  • 08:00
Impact: Dual antiplatelet therapy with Ticagrelor and graft failure after CABG

Impact: Dual antiplatelet therapy with Ticagrelor and graft failure after CABG

Daily cardiology
0
Impact: Dual antiplatelet therapy with Ticagrelor and graft failure after CABG
  • 08:00

  • 172

  • 2 هفته پیش

Impact: Dual antiplatelet therapy with Ticagrelor and graft failure after CABG

Daily cardiology
0

توضیحات

Dual antiplatelet Tx. with Ticagrelor and graft failure after CABGبا صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها