• 3 هفته پیش

  • 95

  • 06:20
Impact: RADIANCE II: Pivotal study, renal denervation for stage II Hypertension

Impact: RADIANCE II: Pivotal study, renal denervation for stage II Hypertension

Daily cardiology
0
Impact: RADIANCE II: Pivotal study, renal denervation for stage II Hypertension
  • 06:20

  • 95

  • 3 هفته پیش

Impact: RADIANCE II: Pivotal study, renal denervation for stage II Hypertension

Daily cardiology
0

توضیحات

Impact: RADIANCE II, pivotal study
با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها