• 3 سال پیش

  • 90

  • 17:21

درباره تجربه‌نویسی | پادکست مجله یو ایکس رایتینگ UX Writing Podcast - مروری بر حرفه یو ایکس رایتینگ ux writing

پادکست یو ایکس رایتینگ ux writing podcast | خانه تجربه‌نویسی
0
0
0

درباره تجربه‌نویسی | پادکست مجله یو ایکس رایتینگ UX Writing Podcast - مروری بر حرفه یو ایکس رایتینگ ux writing

پادکست یو ایکس رایتینگ ux writing podcast | خانه تجربه‌نویسی
  • 17:21

  • 90

  • 3 سال پیش

توضیحات
یکی از موضوعات مجله یوایکس رایتینگ «درباره یو ایکس رایتینگ» است. در این سلسله مطالب دربارۀ نکات مختلف تجربه‌نویسی حرف می‌زنیم. می‌توانید در مجله به‌نشانی uxwritinghome.com به همۀ مطالب این دسته و دیگر مطالب حوزه نویسندگی تجربه کاربر دسترسی داشته باشید.

shenoto-ads
shenoto-ads