• 3 سال پیش

  • 18

  • 14:21

درسگفتارهایی در شناخت فرهنگ و عرفان ایران‌زمین - موسیقی در نگاه عرفا

قدمعلی سرامی
0
0
0

درسگفتارهایی در شناخت فرهنگ و عرفان ایران‌زمین - موسیقی در نگاه عرفا

قدمعلی سرامی
  • 14:21

  • 18

  • 3 سال پیش

توضیحات
مکتب فلسفی اشراق، توسط شهاب‌الدین سهروردی یا شیخ اشراق، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، ارائه شد. وی، در کتاب حکمت‌الاشراق، به اصول و فروع این نظریه، پرداخته‌است. این فلسفه از همان آغاز پیدایش، در برابر فلسفه ارسطویی مشاء عرض اندام کرد؛ فلسفه ای که پیشینه ای استوار و بی بدیل در سنت فلسفی مسلمانان داشت و فیلسوفان برجسته ای همچون ابن سینا از حامیان و مروجان آن بودند.روشن است که طرح نو در انداختن در برابر فلسفه نیرومند مشاء ـ با آن همه نفوذ و رسوخ در عقل و ذهن پژوهندگان فلسفه آن زمان، و نیز عظمت ارسطو و بوعلی نزد ایشان ـ کاری سخت و شگفت می نمود، لیکن چنین کار دشواری به دست توانای شیخ اشراق صورت گرفت. وی به رغم عمر کوتاهش، در بیشتر مباحث عقلی همچون الهیات (مابعد الطبیعه نوری) و طبیعیات و حتی منطق و بلکه در روش فلسفی، در برابر فلسفه مشاء آراء نویی عرضه کرد که از نبوغ و عظمت روحی و فکری این فیلسوف بزرگ خبر می دهد.

با صدای
احمد خالصی
قدمعلی سرامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads