• 3 سال پیش

  • 534

  • 09:21

احمد نوری - کارگاه بزرگ هدف - شیراز

افزایش عملکرد
3
3
0

احمد نوری - کارگاه بزرگ هدف - شیراز

افزایش عملکرد
  • 09:21

  • 534

  • 3 سال پیش

توضیحات
احمد نوری| Ahmad Nouri Iran Performance Coach سخنران و مدرس افزایش عملکرد شخصی و شغلی "با یادگیری افزایش عملکرد، سدهای درآمد خودتان را بشکنید"

با صدای
احمد نوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads