• 5 سال پیش

  • 935

  • 06:28

تنبلان هدفمند - تنبلان هدفمند تغییر باورهای درونی

خودیاری
0
0
0

تنبلان هدفمند - تنبلان هدفمند تغییر باورهای درونی

خودیاری
  • 06:28

  • 935

  • 5 سال پیش

توضیحات
برنامه ریزی برای رسیدن به هدف. ویژه ی تنبل ها

با صدای
مرضیه باقرزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads