• 4 سال پیش

  • 55

  • 12:49

صدای خودیاری - مقابله اثربخش در مواجه با بحران

خودیاری
0
0
0

صدای خودیاری - مقابله اثربخش در مواجه با بحران

خودیاری
  • 12:49

  • 55

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست خودیاری

با صدای
مرضیه باقرزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads