• 9 ماه پیش

  • 24

  • 09:55

برنامه ریزی، مدیریت زمان، هدف گذاری، اولویت بندی، تمرکز - اهمال کاری ۳. راه حل ها

آکادمی برنامه ریزی و مدیریت زمان
0
0
0

برنامه ریزی، مدیریت زمان، هدف گذاری، اولویت بندی، تمرکز - اهمال کاری ۳. راه حل ها

آکادمی برنامه ریزی و مدیریت زمان
  • 09:55

  • 24

  • 9 ماه پیش

توضیحات
هدف گذاری، آزمایش اهداف، اولویت بندی، برنامه زیری به روش بولت ژورنال، اجرای برنامه ها، ساخت خرده عادت ها، تمرکز

با صدای
علی صفرنواده
علی صفرنواده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads